Historie obce

 Svinary leží asi pět kilometrů východně Hradce Králové mezi řekou Orlicí a rozsáhlými lesy.  První písemná zmínka o vsi je z roku 1379. Na počátku 15. století, v souvislosti se změnami držby svinarského mlýna a ostrova na Orlici, opět v písemných pramenech Svinary figurují. Svinary patřily městu Hradci Králové do roku 1547, kdy se staly předmětem konfiskace krále Ferdinanda I. Panovník poté ves prodal Janu z Pernštejna, o rok později ves koupil, (spolu se Slatinou a osadou Svinar – Svinárkami) Aleš Rodovský z Hustířan. Po častém střídání vrchnosti byly Svinary od roku 1631 v držení Adama Trčky z Lípy, čímž se dostaly ke smiřickému panství. Trčkům toto panství patřilo pouze krátce, roku 1636, po konfiskaci Ferdinandem II., připadlo panství Matyáši z Gallasu. Již před tím byly prodány Svinárky (spolu se Slatinou) držitelům novoměstského panství. Od této doby měly Svinary a Svinárky jinou vrchnost a náležely jinému panství.

Roku 1849 se poddanská ves stala samostatnou politickou obcí. Svinárky tvořily jednu obec společně s osadou Koš a Slatinou.

Zmínku zaslouží starý panský hostinec postavený z roku 1717. Dřevěný most mezi Svinárkami a Svinarami byl postaven v roce 1869. Během četných povodní byl několikrát pobořen. Roku 1907 byl postaven nynější železný most, který nese jméno místního rodáka plukovníka Šrámka. V roce 1863 byl zřízen evangelický hřbitov. Katoličtí věřící pohřbívali své zesnulé nejprve u kostela sv. Pavla, po jeho zrušení v Lochenicích a poté na Novém Hradci Králové. Katolický hřbitov byl zřízen v roce 1907. Katoličtí věřící patřilo do Hradce Králové, evangelíci do roku 1901 přifařeni do Černilova, poté do Hradce Králové. Svinary se nikdy nedočkaly vlastní řádné školy. Po otevření školy v Malšově Lhotě roku 1873 začaly svinarské děti docházet tam. V obci působilo několik spolků, dlouhou tradici má místní Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1884.

Pomník svinarským občanům padlým v I. světové válce po odhalení v roce 1921

První světová válka se do života obyvatel obce podepsala poměrně výrazně. Odvedeno bylo více než padesát mužů. Čtrnáct z nich válku nepřežilo. V roce 1921 byl v obci slavnostně odhalen pomník obětem I. světové války (později byl pomník věnován i obětem II. světové války). Za války byl také zrekvírován zvon na zvonici. Nahrazen byl zvonem novým roku 1919. Po druhé světové válce – v dubnu roku 1949 se sloučily Svinary s Svinárkami (dosud patřily pod Slatinu) a vytvořily společnou obec. V roce 1949 ve Svinarech vzniklo JZD – jedno z prvních v hradeckém okrese.

Významným svinarským rodákem byl plukovník Bohumil Šrámek (1896-1946), ruský legionář, voják, člen odbojové organizace Obrana národa. Za odbojovou činnost byl od srpna 1944 vězněn v Terezíně. Zemřel necelý rok po návratu z koncentračního tábora. V roce 1947 byla na jeho vile čp. 15 odhalena pamětní deska.

Svinary jsou od 1. 7. 1985 součástí Hradce Králové.

Počet obyvatel: 1843 – 254, 1900 – 250, 1921 – 265, 1945 – 405, 1970 – 465.

 

Prameny:

Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Archiv obce Svinary, Pamětní kniha obce Svinary, 1923-1950

Státní okresní archiv Hradec Králové, fond Šrámek Bohumil, plk.; (1894) 1899-1946 (1953)

Literatura:

Domečka, Ludvík. Královéhradecko: Místopis soudního okresu královéhradeckého. Hradec Králové, 1931.

Horyna, Václav. Vlastivěda královéhradecka: Kulturní a hospodářský snímek okresu. Hradec Králové, 1968.

Retrospektivní lexikon obcí Československé socialistické republiky 1850-1970. Praha, 1978.

Správní vývoj okresu Hradec Králové 1850-1986. Hradec Králové, 1986.